PROJEKT EDUKACYJNY
"Zawodowy zawrót głowy - poznajemy zawody"- kontynuacja rok szkolny 2023/2024

Prowadzące:  Joanna Maślak
Joanna Żuchowska

Wstęp
Już od najmłodszych lat trzeba przybliżać dzieciom, w miarę możliwości, wiedzę o różnych zawodach, aby rozwijały swoje zainteresowania, umiejętności potrzebne do samodzielnego życia oraz umiejętność czerpania z zasobów społeczno-kulturowych. Edukacja przywiązuje szczególna uwagę do kształtowania osobowości dziecka. Przejawia się ona m.in. w:

 • rozbudzaniu zainteresowania światem,
 • rozwijaniu indywidualnych zdolności poznawczych,
 • tworzeniu pozytywnego stosunku do pracy i nauki.

Ciekawość dziecka rozbudza poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach oraz ich miejsc pracy. Wzbudza tez szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Jest to nieocenione gdyż bardzo ważne jest darzyć ludzi, wykonujących różną pracę, szacunkiem.
Projekt rozpoczęto w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszym półroczu, w związku z pandemią covid-19 nie było możliwości dalszej pełnej realizacji projektu.

Idea wiodąca programu:
Poznanie różnych zawodów i ich atrybutów.

Projekt skierowany do uczniów świetlicy SP 116:
Uczniowie SP I–VIII

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem.
 • Ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów.
 • Wzbogacanie dzieci w wiedze z zakresu charakterystyki zawodów.
 • Rozwój szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 • wie na czym polega praca osób wykonujących wybrane zawody;
 • aktywnie uczestniczy w życiu społecznym;
 • rozpoznaje i nazywa atrybuty do odpowiedniego zawodu;
 • wykazuje postawę szacunku wobec osób wykonujących różne zawody;
 • uważnie słucha treści przekazywanych przez nauczyciela i gości;
 • współdziała z rówieśnikami w grupie;

Formy realizacji:

 1. Zajęcia dotyczące poszczególnych zawodów.
  • kolorowanie obrazków;
  • rozwiązywanie zagadek;
  • udostępnianie prezentacji i filmów o zawodach;

  Harmonogram poznawanych zawodów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2020/2021.
  • Wrzesień - Policjant
  • Październik - Nauczyciel
  • Listopad - Kucharka
  • Grudzień - Fryzjer, Kosmetyczka
  • Styczeń - Muzyk, Artysta, Aktor
  • Luty - Listonosz
  • Marzec - Ekspedientka
  • Kwiecień - Pielęgniarka, Lekarz
  • Maj - Sportowiec
  • Czerwiec - Kierowca
 2. Tworzenie kącików zawodowych - pełne atrybutów dotyczących danego zawodu.

Organizacja pracy (formy i metody pracy):

 • Oparte na praktycznym działaniu ucznia i uczestnictwie.
 • Pokaz.
 • Obserwacja, prezentacja, wielokrotne powtarzanie.
 • Odwoływanie się do doświadczeń.
 • Zabawowo - naśladowcza.
 • Aktywności twórczej.
 • Wzmacniania pozytywnego.
 • Zajęcia plastyczne.
 • Aktywizujące.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 - czerwiec 2024

Przewidywane rezultaty:

 • Uczniowie poznają zawody.
 • Uczniowie wykazują szacunek wobec osób wykonujących różne zawody.
 • Stworzenie kącików zawodowych i prezentacja prac plastycznych.

Ewaluacja

 • Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz obserwacje.
 • Wystawa prac na temat zawodów.
 • Prezentacja zdjęć z zajęć.