Temat: „Pszczoły - najważniejsze istoty na ziemi”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Aleksandra Charlikowska, Ewa Dąbrowska

Uczestnicy: uczniowie klas I - III

Okres realizacji projektu: październik 2023 - czerwiec 2024

Projekt będzie realizowany podczas zajęć:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Etyka

Cel ogólny:

 • budowanie świadomości uczniów na temat korzyści i sposobów dbania o pszczoły.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zapoznaje się z trybem pszczół, budową ciała i sposobem odżywiania;
 • uzyskuje wiedzę na temat korzyści płynących z pracy owadów zapylających dla człowieka i środowiska;
 • rozumie potrzebę dbania o pszczoły;
 • zna ciekawostki z życia pszczół;
 • współpracuje w grupie;
 • czeka na swoją kolej;

Cele rewalidacyjne:

 • usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej;
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • wdrażanie poprawnych form wypowiadania się;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego;

Formy pracy:

 • praca w grupie;
 • praca indywidualna;

Efekty:

 • uczniowie potrafią wymienić nazwy poznanych krajów oraz ich stolice;
 • rozpoznają symbole narodowe państw;
 • znają bajki, opowiadania i tańce;
 • poznają potrawy danego kraju;

Metody:

 • pogadanka;
 • działania praktyczne;

Harmonogram i plan pracy:
Zajęcia będą odbywały się co drugi miesiąc.

 • październik
 • grudzień
 • luty
 • marzec
 • maj 

Przewidywane rezultaty:
Uczniowie:

 • zdobywają wiedzę o pszczołach;
 • potrafią prawidłowo zachować się wobec pszczół;
 • właściwie zachowują się w przypadku bezpośredniego spotkania pszczoły np. w parku;
 • pojawienie się mini ogrodu przyjaznego dla pszczół i innych owadów;

Ewaluacja:

 • Obserwacja uczniów.
 • Quiz „Co wiem o pszczołach".