1. Opis innowacji pedagogicznej.
  Pomysł zorganizowania kuchni dydaktycznej powstał w wyniku obserwacji i rozmów z uczniami podczas zajęć oraz rozmów z ich rodzicami. Dzieci niepełnosprawne nie mają możliwości korzystania w warunkach domowych z kuchni, ponieważ ta nie jest przystosowana do ich możliwości. Często także rodzice nie potrafią dziecka nauczyć samoobsługi przy przygotowywaniu, a nawet spożywaniu posiłków. Takie sytuacje są zrozumiałe i dlatego naszym obowiązkiem jako placówki edukacyjno – terapeutycznej jest wyjście naprzeciw tym problemom poprzez stworzenie w szkole specjalistycznej kuchni.
 1. Cel innowacji pedagogicznej.
  Osiągnięcie, najwyższego na miarę możliwości każdego dziecka, poziomu wykonywania poszczególnych czynności w przygotowywaniu posiłku.
 1. Tematyka.

3.1.
Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw, tj. nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych, np. obieranie, mycie i krojenie warzyw, wędlin, rozbijanie jaj, itp..
Ćwiczenie zasad mierzenia, ważenia, porcjowania.
Obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego.

 Nauka nalewania wody z czajnika.

Nauka nalewania wody z czajnika.

3.2.
Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa domowego, tj. organizowanie i przygotowanie stanowiska pracy, zachowanie porządku.

Nauka mycia podłogi.

Nauka mycia podłogi.

3.3.
Samoobsługa i higiena osobista podczas przygotowania potraw.

3.4.
Estetyka i kultura codzienna, tj. nakrywanie do stołu odpowiednia zastawą, podawanie do stołu.

Nauka nakrywania do stołu.

Nauka nakrywania do stołu.

3.5.
Uspołecznienie, tj. planowanie jadłospisu, trening finansowy, powierzanie drobnych zakupów.

 1. Sposób realizacji.
  Program „Kuchnia dydaktyczna” będzie realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym na zajęciach adaptacji funkcjonalnej i techniki, zgodnie z corocznie opracowywanymi przez nauczycieli i terapeutów indywidualnymi programami edukacyjno – terapeutycznymi.
 1. Nazwiska nauczycieli uczestniczących w innowacji.
  Elżbieta Goldwasser, Marcin Bubel.
 1. Czas trwania innowacji.
  Cały rok szkolny.
 1. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych.
  Postępy uczniów w obszarze przygotowywania i spożywania posiłków są sprawdzane poprzez kwestionariusz samoobsługi. Ma on na celu sprawdzenie możliwości ucznia, a także wpływu wykonywanej przez niego podczas zajęć czynności na sprawność dłoni. Nauczyciel obserwuje, jakim uczeń posługuje się chwytem, czy wykonuje precyzyjne ruchy palców, czy dostosowuje chwyt do przedmiotu, którym manipuluje i czy jest w stanie go zmienić.
  Drugim narzędziem jest ocena funkcjonalna ręki. Służy do określenia lateralizacji (stronności ręki, nogi i oka) uczniów oraz zdolności motoryki małej, a także występujących odruchów przetrwałych.
 1. Zasady ewaluacji z uwzględnieniem przewidywanych efektów.
  Efekty osiągane przez dzieci określa się indywidualnie, w zależności od stopnia niepełnosprawności każdego ucznia.
  Zarówno ocena funkcjonalna ręki, jak i kwestionariusz samoobsługi przeprowadzany jest przez terapeutę na początku pierwszego i na końcu drugiego semestru danego roku szkolnego.
 1. Spodziewane efekty.
  Zdobyte przez uczniów umiejętności w trakcie realizacji programu „Kuchnia dydaktyczna” przyczynią się do ich ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, co jest niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia. Umożliwią w przyszłości prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, a może także pracę zawodową.