Temat: Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Prowadzące: Ewa Dąbrowska, Elżbieta Goldwasser

Uczestnicy projektu: Uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej nr 116

Okres realizacji projektu: wrzesień 2022 – czerwiec 2027

Projekt edukacyjny ma za zadanie przybliżyć uczniom znajomość zjawisk społecznych i przyrodniczo – geograficznych w wybranych krajach Europy. Dzięki projektowi uczniowie przyswoją wiadomości o położeniu krajów na mapie Europy, symbolach narodowych, stolicach i charakterystycznych zabytkach. Będą poznawać potrawy danego kraju, muzykę i tańce. Zdobędą wiadomości, skąd pochodzą ich ulubione bajki, piosenki oraz popularne zabawy.

Idea wiodąca projektu: 
Założeniem projektu jest zapoznanie z wybranymi krajami Europy ich kulturą i przyrodą.

Cele ogólne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
 • dostarczanie pozytywnych przeżyć;
 • odkrywanie innych kultur;
 • poznanie ciekawostek przyrodniczo – geograficznych innych krajów;
 • rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką;

Cele szczegółowe:

 • poznaje symbole narodowe;
 • poznaje położenie geograficzne;
 • poznaje wybrane tradycje krajów Europy;
 • potrafi wskazać na mapie Europy wybrane kraje i ich stolice;
 • potrafi wymienić/ wskazać kraje sąsiadujące z Polską;
 • poznaje bajki, opowiadania, tańce, piosenki i potrawy;
 • zna brzmienie innych języków;
 • rozpoznaje i nazywa niektóre symbole narodowe poznanych krajów;

Formy pracy:

 • praca w grupie;
 • praca indywidualna;

Efekty:

 • uczniowie potrafią wymienić nazwy poznanych krajów oraz ich stolice;
 • rozpoznają symbole narodowe państw;
 • znają bajki, opowiadania i tańce;
 • poznają potrawy danego kraju;

Metody:

 • odtwarzania;
 • słowna;

Harmonogram i plan pracy:
Projekt składa się z 5 zajęć realizowanych w ciągu 5 lat w ramach Targów Turystyczno – Kulinarnych.

 1. Wiosna 2023 - Polska moja ojczyzna.
 2. Wiosna 2024 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – wielkie królestwo.
 3. Wiosna 2025 - Włochy – kraj pizzy i makaronu.
 4. Wiosna 2026 - W słonecznej Hiszpanii.
 5. Wiosna 2027 - We Francji – stolicy mody.

Ewaluacja: quiz