Innowacja pedagogiczna.

TEMAT: „Zabawa w kodowanie”.

NAZWA PLACÓWKI:  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.
AUTORZY:  Elżbieta Goldwasser – nauczyciel terapeuta
Ewa Hutt – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PRZEDMIOT: edukacja wczesnoszkolna, matematyka, zajęcia rewalidacyjne

RODZAJ INNOWACJI: organizacyjno – metodyczna

DATA WPROWADZENIA INNOWACJI: II semestr szkolny 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI:

 1. Wstęp.
  Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat przedszkolnych i szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania.

  Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.

  Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

  Podstawowa pomoc dydaktyczna w formie PLANSZY DO KODOWANIA pozwoli nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności.

  Plansza posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych (z warunkami lub bez) w których zadaniem stanie się dotarcie do mety.

  W treści wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Nie musimy ich wydzielać, traktować jako odrębnych zajęć, świetnie bowiem korelują z innymi treściami edukacyjnymi, są też „przezroczyste tematycznie”, więc niezależnie od realizowanych zagadnień czy tematyki tygodnia będą współgrały na zajęciach.

 2. Opis innowacji
  W ciągu naszej wieloletniej pracy pedagogicznej w szkole specjalnej zauważamy konieczność wprowadzania nowych metod i technik nauczania. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.
  Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków 8 kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

  Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu.

  Programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres wczesnoszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego.

  Dzięki zajęciom z programowania uczniowie mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie - rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu - zwiększą poczucie własnej wartości. Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

  Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

  Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określające 8 kompetencji kluczowych. Innowacja obejmuje naukę programowania za pomocą następujących narzędzi:

  1. Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”- czyli programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą których następuje: wspomaganie mowy, rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, nauka czytania i pisania, koncentracja uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej, integracja zespołu klasowego, doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego.
  2. Tablica interaktywna Obydwie pomoce dydaktyczne realizują główne założenie innowacji - Nauka przez zabawę. Innowacja o charakterze organizacyjno-metodycznym będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 116 na zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych jako rozszerzenie i uzupełnienie podstawy programowe. Całość zajęć bazuje na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu kształcenia.

  Programem zostaną objęci uczniowie klasy „0” i I oraz klasy Va i Vb. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu po 1 godzinie lekcyjnej dla każdej grupy.

  Innowacja będzie również stanowiła kontynuację działań podjętych przez nauczyciela w ramach programu V edycji Uczymy Dzieci Programować.

 3. Cele innowacji.
  Cel ogólny:

  Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

  Cele szczegółowe:

  • świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych;
  • podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
  • oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;
  • rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych;
  • przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym;
  • bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej.

  Cele rewalidacyjne:

  • rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;
  • rozwój manualny oraz wzrokowo – ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
  • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie);
  • trening pamięci;
  • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności;
  • odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;

 4. Procedury osiągania celów.
  W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych przy zastosowaniu maty edukacyjnej do kodowania, tablicy multimedialnej zgodnie z zasadą stopniowania trudności i nauki przez zabawę.

  Formy pracy:

  • praca zespołowa,
  • praca w grupach,
  • praca w parach,
  • praca indywidualna.

 5. Oczekiwane efekty.
  1. dla uczniów:
   • wzrost samodzielności i kreatywności;
   • będzie rozwiązywał problemy z innych przedmiotów i w różnych sytuacjach życiowych metodą krok po kroku;
   • rozwój umiejętności twórczego myślenia;
   • umiejętność współpracy w grupie;
   • rozwój predyspozycji intelektualnych;
   • zwiększenie zainteresowania programowaniem.
  2. dla nauczyciela:
   • poszerzenie własnego warsztatu pracy.
  3. dla szkoły:
   • poprawa jakości pracy szkoły;
   • poszerzenie oferty edukacyjnej;
   • wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno-metodyczne.
  4. dla rodziców:
   • rozwój kreatywności dziecka;
   • podniesienie świadomości intelektualnej dziecka.

  KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA PLANSZY DO KODOWANIA:

  • organizacja przestrzeni do nauki poprzez zabawę;
  • ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania;
  • ćwiczenie w liczeniu;
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego;
  • ćwiczenie orientacji w kierunkach;
  • nauka cierpliwości, logiki i strategii działania.

  ZAMIERZANE EFEKTY:
  Zajęcia na PLANSZY DO KODOWANIA

  • wspomogą rozwój mowy dzieci;
  • wspierać mają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp.;
  • wspierać mają wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, czyli w dużej mierze ruch;
  • wspomagają rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną;
  • ukształtują początki gotowości do nauki czytania i pisania.

 6. Ewaluacja.

  Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w czasie jej trwania, jak i pod koniec w formie podsumowania.

  Sprawozdania i zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

  Przeprowadzona analiza i osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji będą opisane w sprawozdaniu przedłożonym radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego w czerwcu.