RAZEM - kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia

W skład Zespołu Szkół nr 21 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 75, Szkoła Podstawowa nr 116 dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stały kontakt dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi rodzi potrzebę uwzględnienia szczególnych działań ze strony kadry pedagogicznej. Planowany projekt edukacyjno-wychowawczy obejmuje uczniów, ich rodziców i nauczycieli Zespołu. Założeniem ogólnym jest zmiana postaw obu grup rówieśniczych. Realizacja projektu zmierza w kierunku integracji wszystkich uczniów bez względu na ich trudności. Mamy nadzieję, że podjęte działania w przyszłości zaowocują pozytywnymi zmianami w całym środowisku lokalnym.

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia poprzez:

 • uwrażliwienie uczniów na zagadnienia niepełnosprawności,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
 • zachęcanie uczniów do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Zadania ogólne:

 • wspólne zajęcia lekcyjne,
 • zajęcia integracyjne,
 • wspólne konkursy,
 • wspólne obchodzenie uroczystości klasowych i imprez szkolnych,
 • uczestnictwo w akcjach organizowanych na terenie szkoły,
 • wspólne wyjście do instytucji życia publicznego,
 • wspólne zebrania z rodzicami,
 • asystentura podczas zajęć integracji klasy,
 • uczestnictwo w zebraniach dla rodziców klas integrujących się,
 • prowadzenie rubryki poświęconej integracji na tablicy,
 • wspólna zabawa i praca źródłem wzajemnego poznania wychowanków świetlicy.