Projekt „Postaw na rozwój – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych
uczennic i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 76, Szkoły Podstawowej nr 78, Szkoły Podstawowej nr 109,
Szkoły Podstawowej nr 113 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116”


jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

RP WD 2014 – 2020
Działanie 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie 10.2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do:

 • 4 SP i 1 SPS Gminy Wrocław,
 • 579 uczniów/uczennic (297 K, 282 M), w tym 53 z niepełnosprawnością (21 K, 32 M)
 • 103 rodziców/opiekunów prawnych (49 K,54 M).

Realizatorzy projektu:
Realizatorem wiodącym projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49A, 53-611 Wrocław.

Zespół projektu:
Koordynator projektu: Katarzyna Ziętek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 71 798 67 00 (wew. 133)
Specjalistka ds. monitoringu i sprawozdawczości: Anna Miśkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 71 798 67 00 (wew. 125)
Specjalistka ds. finansów i rozliczeń: Magdalena Marek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 71 798 67 00 (wew. 204)

Realizatorami projektu są również szkoły biorące udział w projekcie, co oznacza, że w projekcie z ogólnego budżetu projektu wydzielono środki, które będą umiejscowione w budżetach szkół. Będą to środki przeznaczone na działania merytoryczne, czyli zajęcia dodatkowe/pozaszkolne/zakup pomocy.

Termin realizacji:
07.2022 – 30.06.2023

Cel główny projektu:

 • niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów i uczennic 4 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie szans edukacyjnych 579 uczniów/uczennic (297 K, 282 M) poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej 5 szkół (zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, zakup pomocy dydaktycznych) oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Zwiększenie kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 405 uczniów/uczennic (215 K, 190 M) poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, projektów interdyscyplinarnych, warsztatów, wycieczek, zajęć pozaszkolnych.
 3. Zwiększenie zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych poprzez działania w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla 93 (49 K,44 M) uczniów/uczennic.
 4. Zwiększenie dostępności pozaszkolnych form rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 5 szkołach poprzez organizację zajęć w instytucjach edukacyjnych i wycieczek.
 5. Zwiększenie oferty szkoły o formy wsparcia dla 103 (49 K,54 M) rodziców/opiekunów prawnych.

Zadania realizowane przez SPS 116:

Zadanie2.
Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów.

 • Zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe SP 116

Zadanie 3.
Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych.

 • Projekt „Myśl pozytywnie - działaj aktywnie w zgodzie z naturą” – SP116
 • Koło gier planszowych

Zadanie 4.
Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów – do realizacji tego zadania będzie wyłaniany podmiot zewnętrzny (nocleg, dojazd), rekrutacja na zajęcia pozaszkolne w terminie późniejszym, po otrzymaniu informacji z biura projektu (listopad/grudzień, najpóźniej styczeń 2023).

 • Warsztaty samodzielności SP 116 podczas wycieczki 2-dniowej

Zadanie 5.
Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 • Warsztaty dla dzieci SP 116 (warsztaty samodzielności dla uczniów na terenie szkoły)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca SP 116
 • Sensoplastyka SP 116
 • Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne
 • Zajęcia dodatkowe z elementami metody Marii Montessori SP 116
 • Czytanie uczestniczące SP 116

Zadanie 6.
Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 • Warsztaty dla rodziców SP 116 (warsztaty samodzielności dla rodziców na terenie szkoły)
 • Konsultacje dla rodziców: (Komunikacja alternatywna i wspomagająca)

postaw na rozwoj