Deklaracja dostępności


WSTĘP DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 116 www.sp116.wroclaw.pl (poprzedni adres sp116g52.wroclaw.pl).


DATY PUBIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2012–03–21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021–0429

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają jeszcze pełnych opisów alternatywnych.


Informacje dodatkowe - strona posiada

 • Możliwość zmiany kontrastu na stornie.
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Możliwość poszerzenia tekstu na stronie.
 • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.
 • Mapę strony.
 • Podstawowe informacjie o szkole w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR).
  Tekst ETR o Szkole Podstawowej nr 116 we Wrocławiu.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe dla czytelnika.


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021–04–29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
  • Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5
  • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
  • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
  • Przemieszczanie się za pomocą strzałek kierunkowych: ↑, ↓, →, ←
  • Wykonanie domyślnej akcji: Enter


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Róża Jaszke. Adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego


INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Szkoła jest w części przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego oprócz schodów prowadzi również podjazd z poręczą.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek posiada windę na parterze w segmencie C oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze w segmencie C i E.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, osoby niepełnosprawne i przewożące osoby niepełnosprawne mają prawo wjazdu na teren szkoły.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.