i informacja130x130KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI ZA OBIADY ZA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU

Aneksem nr 4 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu wprowadzono odrębny termin płatności za obiady za dzieci z oddziałów przedszkolnych zgodny z obowiązującą Procedurą naliczania, rozliczania i windykacji należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Wrocław przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz z tytułu opłat za wyżywienie w tych placówkach.

Od stycznia 2024 roku odpłatność za:

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych wnosi się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być wniesiona opłata. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu”;
  • uczniów klas 1 – 8 wnosi się do 10 dnia miesiąca za który ma być wniesiona opłata. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu”;