rekrutacjaREKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY 1 i 4 SPS NR 116
DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego.
• Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna.

II. Terminy:

  1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej/klasy czwartej w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00 w okresie od 22.03.2023 do 14.06.2023.
    • Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).
  2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie udostępniona 23.06.2023 od godz. 12.00.
  3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona 26.06.2023 od godz. 12.00.