Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE
w związku z napływaniem do sekretariatu szkoły oświadczeń rodziców dotyczących procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie pandemii Covid-19 dyrektor ZS nr 21 informuje, że:
Na podstawie:

  1. Art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 i 1378).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69).
  3. § 24.1 2)c i § 24.3.3)a) i b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D.U. z dnia 7 sierpnia 2020 roku Poz. 1356).
  4. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji z dnia 6.08.2020 roku dla uczniów publicznych szkół, oraz Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 roku poz. 59, oraz z 2020 roku poz. 322, 374 i 567) - czwarta aktualizacja.

Zarządzeniem dyrektora z dnia 28 sierpnia 2020 roku w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu wprowadzono:
Procedury bezpieczeństwa uczniów i w dzieci w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu oraz Regulamin Świetlicy SP 75 i SP 116 i Zasady działania gabinetu pielęgniarki, które obowiązują od dnia 1 września 2020 roku do odwołania. 
Zostały one zamieszczone na stronach internetowych szkoły. Dostępne są też w sekretariacie szkoły. 
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oczekuję przestrzegania zapisów zawartych w procedurach zarówno przez rodziców, jak i uczniów. Jednocześnie informuję, że tego typu Oświadczenie powinno być podpisane przez obojga rodziców. Wyjątek stanowi ograniczenie, bądź pozbawienie praw rodzicielskich.

Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu